سامانه در مرحله ورود اطلاعات می باشد. بزودی دسترسی به سامانه برای عموم فراهم خواهد شد.
  • موسسه تحقیقات خاک و آببخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاکورود به ســامــانـه ثبت نام در سامانه